Uusi raportti: 9 / 10 varastopäälliköstä näkee yhteyden hyvän työympäristön ja kannattavuuden välillä

Varastoraportti 2022

Mikä on tärkeää työpaikalla logistiikka- ja varastopäälliköiden mielestä? Mitä he tietävät fyysisestä työympäristöstä? Entä mitä he ajattelevat työympäristönsä tulevaisuudesta?  
 
Olemme yhdessä Kantar Sifon kanssa haastatelleet 400 varasto- ja logistiikkapäällikköä Tanskassa, Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimuksen aiheena oli fyysinen työympäristö. Tutustu alla tutkimustuloksiin, jotka sisältävät mielenkiintoisia tilastoja ja tärkeitä havaintoja varastojen työympäristöistä.

Yhteenveto:

 • Suurimmalla osalla varastopäälliköitä ei ole tarpeeksi tietämystä fyysisestä työympäristöstä.
 • Kahdella kolmasosalla ei ole muodollista koulutusta aiheesta.
 • Työympäristön kalustuksesta löytyy parannettavaa.
 • Tulevaisuus työympäristöjen osalta näyttää valoisalta. 

Me AJ:lla haluamme seurata työympäristöjen kehitystä

Hyvä fyysinen työympäristö on tärkeä monesta eri näkökulmasta katsottuna. Siihen kuuluu onnettomuuksien ennaltaehkäisy sekä terveyttä tukeva ja sairastumista ehkäisevä toiminta, mutta myös tuottavuuden ylläpitäminen ja parantaminen. Koska vietämme suuren osan elämästämme töissä, on tärkeää, että viihdymme siellä ja että työympäristö tarjoaa meille parhaat edellytykset hyvän työtuloksen tekemiseen.  
  
Jotta fyysinen työympäristö olisi hyvä, on tärkeää kehittää sitä, mikä saa meidät voimaan hyvin työpaikalla. Siksi me AJ:lla päätimme tehdä tutkimuksen siitä, mitä varasto- ja logistiikkapäälliköt eri puolilla Pohjoismaita ovat mieltä fyysisestä työympäristöstään ja mitä he tekevät sen eteen tällä hetkellä. Halusimme saada entistä paremman ymmärryksen varastoalan fyysisestä työympäristöstä ja samalla selkeän kuvan tulevaisuuden tarpeista. Näin voimme myös jatkossa tarjota asiakkaillemme sen, mitä he tarvitsevat. 

KANNATTAVUUS

Hyvin voivat työntekijät tekevät hyvää työtä 

Kannattavuus on tärkeä edellytys yrityksen pitempiaikaiselle ja kestävälle kehitykselle. Kannattavuuteen vaikuttavat monet asiat, kuten fyysinen työympäristö. Työntekijät, jotka voivat hyvin, tekevät parempaa tulosta. Kun työolosuhteet ovat oikeat, työtehokkuus paranee. 
 
Ovatko varastopäälliköt Suomessa samaa mieltä kanssamme? Peräti 94 % vastaajista näkee vahvan yhteyden kannattavuuden ja fyysisen työympäristön välillä. Noin puolet varasto- ja logistiikkapäälliköistä ovat sitä mieltä, että työympäristö on erittäin tärkeä. 

Kuinka tärkeä fyysinen työympäristö on yrityksen kannattavuuden kannalta?

Tutkimuksesta käy ilmi, että suurin osa varasto- ja logistiikkapäälliköistä Suomessa ovat sitä mieltä, että hyvä fyysinen työympäristö on erittäin tärkeä tai tärkeä yrityksen kannattavuuden kannalta. Naispuolisista päälliköistä peräti 75 % piti työympäristöä erittäin tärkeänä ja vastaavasti 45 % miespuolisista vastaajista.

TIETÄMYS

Enemmistöltä puuttuu tarvittava tietämys fyysisestä työympäristöstä

Vaikka suurin osa varastopäälliköistä on sitä mieltä, että työympäristö on tärkeä kannattavuuden kannalta, monet kokevat, että heillä ei ole tarvittavaa tietämystä hyvästä fyysisestä työympäristöstä. Vain 13 % vastaajista on sitä mieltä, että heillä on hyvä tietämys hyvän fyysisen työympäristön toteuttamisesta. Raportista käy myös ilmi, että tietotaso on korkeampi sellaisten henkilöiden kesken, jotka ovat suorittaneet muodollisen koulutuksen aiheesta. Koulutus vaikuttaisi siten tuovan tulosta.  
  .  

Enemmistöltä puuttuu muodollinen koulutus fyysisestä työympäristöstä  

Tutkimuksesta käy ilmi, että vain 27 % varasto- ja logistiikkapäälliköistä Suomessa on käynyt muodollisen koulutuksen tai kurssin fyysisestä työympäristöstä. Näin ollen noin kahdelta kolmasosalta puuttuu koulutus aiheesta. 60 % vastaajista on etsinyt tietoa fyysiseen työympäristöön liittyen edeltävänä 12 kuukautena. Pääasiallinen tiedonlähde on yleinen tiedonhaku netistä.

SITOUTUNEISUUS

Päälliköt, joiden alaisuudessa on enemmän työntekijöitä, puhuvat useammin fyysisestä työympäristöstä työpaikalla

Varasto- ja logistiikka-alan päälliköistä Suomessa 55 % puhuu fyysisestä työympäristöstä työkavereiden tai johdon kanssa viikottain. Yritykset, joissa on enemmän työntekijöitä, puhuvat aiheesta useammin kuin muut. Myös ne päälliköt, jotka ovat käyneet läpi aiheeseen liittyvän koulutuksen, puhuvat aiheesta enemmän työpaikallaan. 

Kuinka usein varastopäälliköt Suomessa
puhuvat fyysisestä työympäristöstä? 

Yllä olevasta kuvasta voidaan nähdä kuinka usein yrityksissä puhutaan fyysisestä työympäristöstä työpaikallaan. Puolet päälliköistä puhuvat fyysisestä työympäristöstä viikottain. Tutkimuksesta kävi selkeästi ilmi, että päälliköt, jotka vastaavat suuremmasta määrästä työntekijöitä, puhuvat aiheesta useammin. 

TÄMÄNHETKINEN TILANNE  

Fyysinen työympäristö koetaan monessa yrityksessä kohtalaiseksi 

Jos fyysinen työympäristö vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen, työntekijän olosuhteet ovat varmasti erinomaiset – vai onko näin? Tutkimustulosten mukaan löytyy parannettavaa varasto- ja logistiikka-alan fyysisissä työympäristöissä - ja siten myös toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseen. Vain muutamat prosentit vastaajista pitivät tämänhetkistä sisustusta erittäin hyvänä ja yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että sisustus voisi olla parempi. Eroavaisuuksia eri yritysten välillä siis on. 

Kuinka hyvä sisustus työpaikallasi on?

Puolet varastopäälliköistä Suomessa on sitä mieltä, että sisustus on kohtalainen, mikä ei ole hyvä tulos varasto- ja logistiikka-alan työpaikalle. Vain 6 % pitää sisustusta erittäin hyvänä, joten parannettavaa on monessa yrityksessä. 9 kymmenestä varastopäälliköstä listasivat ehdotuksia siitä, mitä voisi parantaa heidän työpaikallaan paremman fyysisen työympäristön saamiseksi. 


Suurimmat kehitysalueet äänenvaimennus, matot ja säilytysratkaisut

Tutkimustulosten mukaan varasto- ja logistiikka-alan työpaikkojen fyysisissä työympäristöissä Suomessa löytyy kehityskohteita - ja siten myös toimenpiteitä, jotka voivat parantaa yrityksen kannattavuutta. Parhaat ratkaisut löytyvät tällä hetkellä koneiden ja laitteiden turvallisuudessa sekä jätteen- ja kemikaalien käsittelyssä. Äänenvaimennuksessa, matoissa ja säilytysratkaisuissa on vastaajien mukaan eniten kehitettävää.  

Yhteenveto 

Tutkimuksesta käy ilmi, että logistiikka- ja varastoalalla vallitsee suuri ymmärrys siitä, että fyysinen työympäristö ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä. Tästä huolimatta logistiikka- ja varastopäälliköt Suomessa myöntävät, että heidän tietämyksensä fyysisestä työympäristöstä on suhteessa heikko. Tämänhetkiset työympäristöt eivät tutkimuksen mukaan ole optimaalisia, jotta työntekijöillä olisi parhaimmat mahdolliset edellytykset hyvään työtulokseen.

Äänenvaimennus, matot ja säilytysratkaisut ovat varastopäälliköiden mukaan heikoimmat lenkit, kun taas jätteenkäsittely, turvallisuuteen liittyvä varustus ja kemikaalien käsittely ovat hyvällä tasolla. 

Vaikka puolet vastaajista puhuvat fyysisestä työympäristöstä viikottain työpaikallaan, vain kolmasosa on käynyt muodollisen koulutuksen aiheesta. Tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa mielenkiintoa ja halua muuttaa ja kehittää työympäristöä, mutta tarvittaisiin lisää tietämystä aiheesta käytännön toteutusta varten.

 • Työympäristö ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä. 
 • Tietämys fyysisestä työympäristössä vaikuttaisi tästä huolimatta olevan matalalla tasolla varastopäälliköiden keskuudessa.  
 • Tämänhetkiset työympäristöt eivät ole optimaalisia. 
 • Äänenvaimennus, matot ja säilytysratkaisut ovat suurimpia kehitysalueita.  
 • Puolet päälliköistä puhuu fyysisestä työympäristöstä viikottain työpaikallaan. 
 • Kahdella kolmasosalla ei ole muodollista koulutusta fyysisestä työympäristöstä. 
 • Halua muutokselle ja kehitykselle löytyy. 

Me AJ:lla helpotamme työarkeasi 

Meillä AJ Tuotteilla on laaja valikoima tuotteita, joiden avulla voidaan parantaa niitä alueita työympäristössä, jotka ovat puutteellisia työpaikallasi ja jotka tutkimuksen mukaan voisivat kaivata kehittämistä. On laajalti tiedossa, että melu työpaikalla aiheuttaa päänsärkyä ja työtehokkuuden alentumista. Jos tavaroita nostetaan väärin, se voi johtaa pitkäaikaiseen särkyyn ja jopa sairaslomiin. Epäjärjestys ja kehnot säilytysratkaisut aiheuttavat stressiä ja vähentävät työtehokkuutta. Valikoimastamme löydät kalusteita ja työvälineitä mm. näiden ongelmien ratkaisuun.

TULEVAISUUS

Koneiden ja laitteiden turvallisuus keskipisteessä 

Yli 60 % varastopäälliköistä Suomessa uskoo, että fyysinen työympäristö kehittyy tulevaisuudessa. Koneiden ja laitteiden turvallisuus, työergonomia ja nostot koetaan tärkeimmiksi kehityskohteiksi työpaikalla.  
 
Työergonomia on vastaajien mielestä kaikken tärkein; 79 % vastaajista on sitä mieltä, että on erittäin tärkeää kehittää ergonomiaa seuraavan viiden vuoden aikana. Koneiden ja laitteiden turvallisuus on hyvällä kakkossijalla. Se on myös tärkeä osa-alue työpaikan kehittämisessä sellaiseksi, että siellä olevat työntekijät voivat hyvin ja pystyvät tekemään työnsä parhaimmalla mahdollisella tavalla. 

Työympäristön tulevaisuus näyttää valoisalta 

Raportin mukaan useimmat kokevat tulevaisuuden näkymät positiivisiksi ja enemmistö vastaajista uskoo, että varasto- ja logistiikka-alan fyysinen työympäristö kehittyy parempaan suuntaan.  
 
Me AJ:lla olemme kalustaneet ja sisustaneet työympäristöjä jo yli 45 vuotta. Valikoimastamme löydät lähes 15.000 tuotetta toimistoon, kouluun, varastoon ja teollisuuteen. Ole meihin yhteydessä, mikäli kaipaat apua pienen tai suuren kalustusprojektin kanssa. Autamme mielellämme.

Uutiset ensimmäisten joukossa

Haluaisitko saada tietoa tuoteuutuuksista ja ajankohtaisista tarjouksista sekä vinkkejä työympäristön parantamiseen? Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaiset uutiset suoraan sähköpostiin.
Ole hyvä ja odota...
*Klikkaamalla "Tilaa uutiskirje" vahvistan, että olen tutustunut tietosuojakäytäntöön ja suostun henkilötietojeni käsittelyyn.