Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu

Liiketoimintamme etiikka

Meille on tärkeää harjoittaa liiketoimintaa vastuullisesti ja laillisesti. Siksi meillä on sisäiset ja ulkoiset eettiset ohjeistukset. Sisäinen eettinen ohjeistus koskee kaikkia AJ-konsernin työntekijöitä. Se sisältää ohjeita, joissa kuvataan selkeästi, miten liiketoimintaamme tulisi hoitaa.

Ulkoinen eettinen ohjeistus sisältää sosiaalista vastuuta, kestävää kehitystä ja liiketoimintaetiikkaa koskevia vaatimuksia ja ohjeita. Se sisältää lisäksi YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen, Rion julistuksen, työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevan ILOn yleissopimuksen sekä korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen asettamat vaatimukset.

Lahjonta ja korruptio haittaavat vapaata kilpailua ja ovat lainvastaisia. Yrityksenä meillä on suurin riski altistua korruptiolle, kun teemme hankintoja uusilta toimittajilta. Työntekijöillämme on yhteinen vastuu varmistaa, että eettistä ohjeistusta noudatetaan ja että kaikista väärinkäytöksen epäilyistä ilmoitetaan. Käytössämme on ilmiantomenettely, jota voidaan käyttää nimettömän ilmoituksen tekemiseen.

Arvokas investointi metsiin

Arvokas investointi metsiin

Investoimme osan tuotostamme AJ-konsernin omistamiin metsiin. Rahan sijoittaminen metsiin luokitellaan taloudellisesti kestäväksi sijoitukseksi.

Metsät on sertifioitu ja valvottu FSC:n (Forest Stewardship Council) ja PEFC:n (Programme for the Endorsement of Forest) kriteerien mukaisesti. Näiden sertifikaattien avulla voimme olla varmoja siitä, että edistämme metsien biologista monimuotoisuutta, kulttuuriarvoja ja ihmisarvoisia työoloja.

Metsät ovat arvokkaita ilmaston kannalta, koska ne pystyvät sitomaan kasvihuonekaasuja. AJ-konsernilla on metsiä Ruotsissa ja Latviassa. Ne sitovat yhdessä lähes 33 000 tonnia hiilidioksidia (vuonna 2021 vuotuisesta kasvusta ja vuotuisten hakkuiden korvausvaikutuksesta tehtyjen laskelmien mukaan).

Metsän suurimmat ympäristöhyödyt syntyvät, kun hiiltä varastoituu metsään, kun metsäpolttoaineella korvataan muu haitallinen energiantuotanto tai kun sitä käytetään vaihtoehtona muoville, teräkselle ja betonille. Näin vähennetään merkittävästi fossiilisten polttoaineiden päästöjä.

Vastuullisuusraportti AJ Tuotteet

Lue vastuullisuusraporttimme 2021 (eng)

Läs vår hållbarhetsrapport för 2021