Mitä on johtaminen? Esihenkilö ja johtaja eivät aina ole sama asia

Mitä on johtaminen? Esihenkilö ja johtaja eivät aina ole sama asia

Johtamisessa on kyse ihmisten motivoimisesta, organisaation suunnan osoittamisesta ja kaikkien saamisesta työskentelemään samaan suuntaan.  Johtaminen on usein osa esihenkilötehtävää, mutta ei aina. Projektipäälliköt, esihenkilöt, tiiminvetäjät ja opettajat ovat esimerkkejä ammattilaisista, jotka harjoittavat johtajuutta. On olemassa useita erilaisia johtamisen malleja ja tutkimuksiin perustuvia johtamisteorioita. Suosituin johtamisfilosofia on muuttunut ajan myötä. Tilannejohtaminen ja transformationaalinen johtaminen ovat kaksi yleistä mallia.

Olemme perheyritys, jolla on 21 markkina-aluetta. AJ:lla työskentelemme jatkuvasti oman johtajuutemme kehittämiseksi. Ylpeänä voimme kertoa, että olemme työskennelleet yrittäjien ja yritysjohtajien kanssa yli 45 vuoden ajan. Salli meidän siis auttaa sinua työpaikan suunnittelussa - ja viedä johtajuusosaamisesi uudelle tasolle.

Mitä on johtaminen? 

Johtaminen tarkoittaa yhteistyötä muiden ihmisten kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Selkeä tiedottaminen visiosta ja tavoitteista on välttämätöntä, jotta koko tiimi tai osasto voi pyrkiä samaan suuntaan, ja se vähentää myös väärinkäsitysten riskiä. Viestintä on erittäin tärkeää tehokkaan johtamisen kannalta riippumatta siitä, mitä mallia käytetään.  
   
Kyse ei ole vain siitä, mitä tehdään, vaan myös siitä, miten se tehdään. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että tarvittavat resurssit ovat käytettävissä. Jos materiaalit, erikoistaidot, työkalut ja välineet puuttuvat tai jos yrityksen tietotekninen ympäristö ei toimi tyydyttävästi, motivoituneimmankin tiimin on vaikea toteuttaa työtä toivotulla tavalla. 

Jaettu johtajuus - edut ja haitat

Oletko sitä mieltä, että lopullinen johto koostuu nimitetyistä henkilöistä? Sitten sinun pitäisi miettiä uudelleen. Jaettu johtajuus on vaihtoehto, jolla on useita etuja. Kun kaksi tai useampi henkilö jakaa johtajuuden, työtaakka, joka saattaisi olla liikaa yhdelle henkilölle, jakautuu. Mahdollisuus keskustella ja ratkaista vaikeita tehtäviä yhdessä voi olla hyvin palkitsevaa, sillä ajatustenvaihdon myötä syntyy todennäköisemmin uusia ideoita.  
   
Jotta jaettu johtaminen toimisi, yksi edellytys on, että ihmiset työskentelevät hyvin yhdessä. Puolueettomuus ja yhteiset arvot muodostavat hyvän perustan tehokkaalle yhteistyölle. Monista voi tuntua hyvältä, kun ei tarvitse kantaa koko vastuun taakkaa yksin. Yksin ei ole aina vahva, mutta ei tietenkään myöskään kaksi johtajaa tuota automaattisesti kaksinkertaisia tuloksia.   

mitä on johtaminen
Johtaminen on matka, ei päämäärä. Siksi johtajien on tärkeää kehittää jatkuvasti tiimiään - ja itseään! Siksi rakastan työskentelyä AJ:lla, koska kaikille on paljon mahdollisuuksia kehittyä.
Dr. David Bray, varatoimitusjohtaja, AJ Produkter

Hybridityön haasteet 

Pandemian aiheuttamien rajoitusten ja siihen liittyvän kotona työskentelyn jälkeen hybridityö on tullut jäädäkseen. Työn muuttuva luonne vaikuttaa myös johtajien työhön. Kun kaikki työntekijät eivät kokoonnu toimistoon päivittäin, sosiaalinen kanssakäyminen vähenee ja kaikki tärkeät kahvitaukojuttelut jäävät pois. Tällaisissa epävirallisissa kokouksissa jaettu tärkeä tieto ei välttämättä tavoita etätyötä tekeviä.

Voit lukea lisää hybridityöskentelyyn liittyviä asioita täältä.

Kuten usein muutoksessa, lopputulos riippuu siitä, kuinka hyvin organisaatio sopeutuu uusiin olosuhteisiin. Kun työtavat muuttuvat, voi olla hyvä tilaisuus tarkastella toimistokalusteita ja neuvotteluhuoneita. Luotaessa strategiaa digitaalista viestintää ja yhteistyötä varten, hybridijohtaminen voi jopa toimia tehokkaammin kuin perinteinen lähestymistapa, jossa kaikki ovat toimistossa joka päivä. 

Lue lisää: Miten tehdä lounashuoneesta luova tila?

Aktiivinen ja passiivinen tuhoava johtaminen 

Tuhoisa johtamistyyli on yleensä vaativa työntekijöille. Negatiivinen ja tuhoisa työympäristö voi vaikuttaa sekä työntekijöiden hyvinvointiin että heidän suorituskykyynsä. Aktiiviseen tuhoavaan johtajuuteen liittyy liiallisia vaatimuksia ja uhkauksia, joskus jopa erilaisia rangaistuksia. Passiivinen tuhoava johtajuus tarkoittaa, että johtaja ei ole käytettävissä ja että tehtävät ja vastuut ovat epäselviä. Tämä luo epävarmuutta työntekijöiden keskuudessa. 

Viralliset ja epäviralliset johtajat

Esimerkkejä työtehtävistä, joihin kuuluu muodollinen johtotehtävä, ovat johtajat, projektipäälliköt ja esihenkilöt. Organisaation johtajaksi nimetyn esihenkilön tehtävänä on viedä työtä eteenpäin sitouttamalla ja motivoimalla työntekijöitä. 

Epävirallisilla johtajilla ei ole virallista johtajan asemaa, mutta heillä on silti suuri vaikutusvalta työpaikalla. Vaikuttamalla työtovereidensa mielipiteisiin ja käyttäytymiseen he voivat saavuttaa piilevää valtaa. Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa esimerkiksi kiusaamiseen ja negatiiviseen juonitteluun. Epävirallisen johtajuuden välttämiseksi tarvitaan selkeää ja hyvin toimivaa virallista johtajuutta. 

Millainen on hyvä johtaja?

Joidenkin johtajien käyttäytymistapojen on todettu olevan tehokkaita, jotta työntekijät voivat hyvin ja suoriutuvat työstään hyvin. Nämä neljä vinkkiä voivat auttaa sinua kehittämään ja parantamaan johtamistaitojasi.   

Hyvän johtajan ominaisuudet:

 1. Ole aina positiivinen, kun puhut tavoitteista ja visioista. Innostus on tarttuvaa. 
 2. Näytä hyvää esimerkkiä työpaikalla ja ole johtaja, jota haluaisit seurata. 
 3. Osoita, että välität työntekijöistäsi ja arvostat heidän ponnistelujaan. 
 4. Kannusta innovointiin luovan ympäristön luomiseksi.   
millainen on hyvä johtaja?

Johdon on tarjottava oikeat olosuhteet 

Johtajan, jolle ei ole annettu oikeita edellytyksiä tehtävänsä hoitamiseen, on vaikea toimia hyvänä johtajana, vaikka hän olisi kuinka pätevä. Chefios-hanke oli Göteborgin yliopiston ja useiden Länsi-Ruotsin kuntien välinen yhteistyöhanke, jossa keskityttiin kunnallishallinnon esihenkilötyöhön. Tulokset osoittivat muun muassa, että oli olemassa tiettyjä organisaatiorakenteita, jotka vaikuttivat johtajien työtilanteeseen.   

 • Selkeä ja rajattu johtotehtävä
 • Henkilöstön määrä johtajaa kohden 
 • Riittävien hallinnollisten tukiresurssien saatavuus
 • Keskustelufoorumi talousarviota, toimintaa ja henkilöstöä koskeville kysymyksille   

Johtaminen ja esimiestyö

Termit esihenkilö ja johtaja eivät ole synonyymejä, vaikka johtaja voi olla myös esihenkilö. Mutta mikä on niiden ero? Seuraavassa esitetään joitakin yleisiä eroja. Se, mitä tehtäviä esihenkilön rooliin tarkalleen ottaen kuuluu, voi vaihdella eri työpaikkojen ja organisaatioiden välillä, samoin kuin varsinainen johtajan asema.   

Esihenkilön rooli 

 • Keskittyy omaan ja tiiminsä kehittämiseen. 
 • Motivoi tiimiään 
 • Ohjaa ja vie työtä eteenpäin 
 • Innostaa itsenäiseen työskentelyyn 
 • Toimii pitkällä aikavälillä   


Johtajan rooli 

 • Virallinen asema   
 • Hänellä on erityisvaltuuksia organisaatiossa 
 • Henkilöstön vastuualueet 
 • Budjettivastuu 
 • Tekee kriittisiä päätöksiä 
hyvä esimies ominaisuudet

Erilaiset johtamisen mallit

Seuraavassa on esimerkkejä seitsemästä yleisestä johtamistyylistä. On hyödyllistä tuntea eri menetelmät, koska kaikki organisaatiot eivät ole samanlaisia. Se, mikä toimii yhdessä yrityksessä, voi olla täysin väärä toisessa yrityksessä. Ennen kaikkea ihmiset ovat yksilöitä, ja tämä pätee tietenkin sekä johtajaan että työryhmän jäseniin.  

 • Ketterä johtajuus - nopealiikkeinen: Ketterä johtaja antaa työntekijöilleen vapautta ja tukee heitä aloitteellisuudessa ja omien päätösten tekemisessä. Ketterä johtajuus keskittyy nopeaan muutokseen sopeutumiseen. Se luo ympäristön, joka kannustaa luovuuteen ja innovointiin. 
 • Valmentava johtaminen - esihenkilö: Valmentava johtaja auttaa työntekijöitä kehittämään taitojaan ja suoritustaan antamalla palautetta, esittämällä kysymyksiä ja tarjoamalla ohjausta. Tällä tavoin johtaja kannustaa työntekijöitä ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään.
 • Tilannejohtaminen - tarvelähtöinen: Johtaja mukauttaa käyttäytymistään tilanteen erityisolosuhteisiin. Tilannekohtainen johtajuus voi olla tasapainoilua autoritaarisen ja delegoivan johtajuuden välillä, riippuen tietyn tilanteen tarpeista.
 • Transformatiivinen johtaminen- muutos: Tässä puhutaan organisaation tai yrityksen nykytilan haastamisesta ja muuttamisesta. Selkeän vision avulla muutosjohtaja voi kannustaa organisaatiota omaksumaan innovatiivisemman ja tuoreemman lähestymistavan liiketoimintaan.    
 • Koulutusjohtaminen - opettaja: Koulutusjohtaja toimii opettajana, joka auttaa työntekijöitään kehittämään uusia taitoja ja tietoja. Koulutusjohtaminen tarkoittaa, että työntekijöille kerrotaan, mitä heiltä vaaditaan ja miten tavoitteet saavutetaan.   
 • Luottamukseen perustuva johtajuus - luottamus: Turvallisuus, vastuu ja vapaus ovat tärkeitä sanoja luottamukseen perustuvassa johtajuudessa. Tässä johtaja luo ympäristön, jossa työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi ja luottavat johtajan päätöksiin ja ohjaukseen. Työntekijöille annetaan paljon vastuuta ja vapautta, ja johtaja osoittaa aitoa kiinnostusta ja huolta heistä.   
 • Karismaattinen johtajuus - visionääri: Karismaattiset johtajat synnyttävät työntekijöissään innostusta ja luovat sitoutumista vision ja tavoitteiden noudattamiseen ja johdattavat heitä työskentelemään niiden eteen. Karismaattinen johtajuus perustuu johtajan persoonallisuuteen ja karismaan, jonka avulla työntekijöitä innostetaan ja motivoidaan. 

FAQ

Ollaksesi hyvä johtaja tarvitset tietoa taloudesta, rekrytoinnista, työlainsäädännöstä sekä työterveydestä ja -turvallisuudesta. Myös henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten hyvät viestintätaidot, ovat tärkeitä.  
Johtamisfilosofioita on monenlaisia. Seuraavassa on joitakin yleisiä: ketterä, valmentava, kasvatuksellinen, transformatiivinen, tilannekohtainen, luottamukseen perustuva ja karismaattinen.   
Muutoksessa voi olla oikea transformationaalinen johtajuus, jolla on selkeä visio, tai ketterä johtajuus, joka keskittyy sopeutumiseen ja nopeaan muutokseen. Hallinnollisemmassa vaiheessa luottamukseen perustuva johtajuus voi edistää motivaatiota ja sitoutumista. Ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, johtajuudessa on kyse johtajassa olevien henkilökohtaisten edellytysten hyödyntämisestä tietynlaiseen johtajuuteen.   
Muutostilanteessa transformationaalinen johtaminen, jossa on selkeä visio, voi olla oikea lähestymistapa, tai ketterä johtajuus, jossa keskitytään sopeutumiseen ja nopeaan muutokseen.   
Hallinnollisemmassa vaiheessa luottamukseen perustuva johtaminen voi edistää motivaatiota ja sitoutumista. Ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, johtajuudessa on kyse johtajassa olevien henkilökohtaisten edellytysten hyödyntämisestä tietynlaiseen johtajuuteen.   
Voimaannuttamisella tarkoitetaan sitä, että työntekijöille annetaan aktiivisempi ja vastuullisempi rooli työpaikalla.  
Johtaja johtaa ja jakaa työtehtäviä. Johtajalla ei yleensä ole henkilöstövastuuta, jota taas on esihenkilöllä on. 

Uutiset ensimmäisten joukossa

Haluaisitko saada tietoa tuoteuutuuksista ja ajankohtaisista tarjouksista sekä vinkkejä työympäristön parantamiseen? Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaiset uutiset suoraan sähköpostiin.
Ole hyvä ja odota...
*Klikkaamalla "Tilaa uutiskirje" vahvistan, että olen tutustunut tietosuojakäytäntöön ja suostun henkilötietojeni käsittelyyn.